Den Musiske Helhedsskole er en socialpædagogisk behandlingsskole for børn og unge, der ikke har kunnet eller kan fungere i et almindeligt skolesystem.

Hvem er vi

Den Musiske Helhedsskole arbejder ud fra en psykodynamisk forståelse af menneskets udvikling i en miljøterapeutisk ramme.

Den Musiske Helhedsskole skaber et miljø med udviklingsmuligheder og læring for unge med psykosociale- og indlæringsmæssige vanskeligheder.

Vi giver hver enkelt elev mulighed for at arbejde på egen udvikling, samtidig med at der arbejdes med relationerne til familien, og evnen til at fungere i gruppen med de andre elever.

Vi søger at tilrette arbejdet med udfordringerne i den aktuelle elevgruppe således at skolen er en dynamisk organisation, der udvikler og forandrer sig i takt med vores elever.

Behandling

I behandlingsarbejdet arbejder vi med mentaliseringsbaseret miljøterapi. Vi skaber et trygt miljø der inviterer til læring og udvikling. Et miljø hvor alle medarbejdere er bevidste om deres funktion og betydning ift. eleverne og de mål vi sammen arbejder mod. Både behandlingsarbejdet og det skolefaglige arbejde er individuelt tilpasset hver enkelt elev.

Vi ser det musisk-kreative miljø som en måde hvorpå eleverne kan øve sig på at udtrykke og skabe værdifulde bidrag til fælleskaber, i samspil med andre. Det giver mulighed for at de kan opleve succes og glæde i skolesammenhæng, som igen bidrager til en positiv oplevelse af det at gå i skole og at være en del af et fællesskab.

Det musiske miljø

Den kreative musiske tilgang skal forstås bredt som en måde at lære på, hvor glæde, leg og motivation er i centrum. Vi tænker læring igennem hele dagen, også når vi spiser frokost sammen, går en tur eller er på koloni. Det er en tilgang til læring, der søger at tænke ud over traditionel boglig undervisning i klasserummet og tilbyde noget andet, end det der ikke har fungeret i normalskolen.

Det er ikke nødvendigt at interessere sig for musik eller at kunne spille på et instrument, for at have stor glæde af at gå på Den Musiske Helhedsskole. Hvis man er udfordret i at indgå i et traditionelt klasserum eller i at fungere i sociale fællesskaber, vil man kunne få stor glæde at være elev på skolen.

Skolen er normeret til 26 elever
fordelt på tre trin i et dejligt hus

Villa Musica

Her går de yngste og mellemste elever på 0.-6. klasse.
Eleverne er fordelt i to trin med en lærer og pædagog tilknyttet hver klasse.

På Villa Musica er fokus i arbejdet med eleverne, evnen til at danne relationer og tilknytning. I undervisningen øver eleverne sig på at gå i skole og prøver kræfter med klasserumsundervisning samtidig med at den alternative og kreative tilgang giver mulighed for at lære gennem en lang række aktiviteter.

Skolen for Musik og Teater

Her går udskolingseleverne i 7.-10. klasse og man kan tage sin 9./10. klasses afgangsprøve. Nogle af eleverne er startet på Villa Musica. Hver klasse har tilknyttet 1 lærer og 1 pædagog. Vi opdeler klasserne efter antal og alder.

Der arbejdes med øget selvstændighed ift. at have en alder der indebærer, at skulle frigøre sig fra nogle relationer, og gøre sig klar til andre.

Undervisningen foregår i højere grad i klasserum og er eksamensforberedende.